ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

You are here:

Το λογιστικό γραφείο Taxes & Taxis είναι εξειδικευμένο στην εποπτεία λογιστηρίων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην τήρηση βιβλίων εκτός Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε το επίσημο κομμάτι, τους φόρους πλοίων, τον υπολογισμό της οικειοθελούς παροχής με βάση τα πλοία και της εισφοράς σε Ναυλομεσιτικές εταιρείες του άρθρου 25 Ν.27/1975 (άρθρο 43 Ν.4111/2013), επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαθέτουμε εξειδίκευση στην εποπτεία λογιστηρίων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην τήρηση βιβλίων εκτός Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε το επίσημο κομμάτι, τους φόρους πλοίων, τον υπολογισμό της οικειοθελούς παροχής με βάση τα πλοία και της εισφοράς σε Ναυλομεσιτικές εταιρείες του άρθρου 25 Ν.27/1975 (άρθρο 43 Ν.4111/2013), επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.

Επίσης αναλαμβάνουμε το στήσιμο και την παρακολούθηση του συνόλου του λογιστικού τμήματος, παρακολουθώντας τον γενικό λογαριασμό του πλοιάρχου “Master’s General Account” – MGA, τις μισθοδοσίες όλων των πληρωμάτων και των αξιωματικών, παρακολούθηση των εξόδων ανά πλοίο και ανά διαχειρίστρια εταιρεία. Δημιουργούμε την κατάλληλη υποδομή και διασφαλίζουμε τις διεταιρικές συναλλαγές (inter-company transactions) για την παρακολούθηση και των ξένων – Πλοιοκτητριών εταιρειών – με σκοπό την δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μετόχων και των τραπεζών.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΠΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η ΝΕΠΑ θεσπίστηκε με τον νόμο 3182/2003, ο οποίος έχει έκτοτε τροποποιηθεί αρκετές φορές, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Η ΝΕΠΑ είναι εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή /και τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999.

Τα επαγγελματικά σκάφη, πέραν των υποχρεώσεων που έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, υπόκεινται και σε επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις
Ο νόμος επιτρέπει τη σύσταση εταιρειών και άλλης νομικής μορφής, εκτός από ΝΕΠΑ, για την εκμετάλλευση ή διαχείριση σκαφών αναψυχής, είναι όμως πιθανό να μην παρέχονται τα ίδια πλεονεκτήματα με τα αντίστοιχα της σύστασης ΝΕΠΑ.

Η Taxes & Taxis μπορεί να αναλάβει τη σύσταση καθώς και τη λογιστική και νομική παρακολούθηση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής. Μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει για το εταιρικό σχήμα που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες αναφορικά με την εκμετάλλευση των σκαφών αναψυχής σας.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ

Η Taxes & Taxis είναι εξειδικευμένη στις μισθοδοσίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς επίσης και στις μισθοδοσίες πλοίων και σκαφών.

Αναλαμβάνουμε μισθοδοσίες για αξιωματικούς και πληρώματα, καθώς επίσης και για το σύνολο του προσωπικού των γραφείων, είτε είναι προσωπικό γραφείου είτε αξιωματικοί, μηχανικοί κλπ. Ελέγχουμε όλα το φάσμα των εργασιών μισθοδοσίας (Α.Π.Δ Ναυτικών, Ναυτολόγια άνοιγμα και κλείσιμο στο ΝΑΤ και στο Λιμεναρχείο, προσλήψεις και αποχωρήσεις).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ